دفاع در برابر هوش مصنوعی

دفاع در برابر هوش مصنوعی

دو دانشگاه قدیمی انگلستان سعی دارند تا از انسان ها در برابر هوش مصنوعی دفاع کنند .

کمبریـج و اکسفــورد در حــال مراقبت از فناوری هوش مصنوعی هستند، فناوریی که باعث

ایجــاد یک انقلاب صنعتی جدیــد خواهد شد و جهان را تغییـــر خواهد داد. در طی چند سال 

گذشته ایــــن دو مرکز علمـــی قدیمی، میلیون ها پـــوند برای تحقیق در مــورد احتمال خطر

هــوش مصنوعی بــرای بشریت، هزینـــه کرده اند.الگوریتـــم های هوشمند در حــال حاضر

می توانند از انســـان در کارهـــای معیــن پیشی بگیرند. به عنوان مثال ، آنها می توانند در

بازی های فوق العاده پیچیده مانند شطرنج و Go بهتریـن بازیکنان جهان را شکست دهند

و همچنیــن مــی تـوانند تومورهای سرطانـــی را در یک مـــاموگرافی بـه مراتب سریعتر از

یک پزشک انسانی تشخیص دهند.

خطر های احتمالی هوش مصنوعی

در حـــال حـــاضر هـــوش مصنوعی نمی توانــد چنــد وظیفه را بـا هم اجــرا کند برای مثـــال 

هوش مصنوعی کــه بــرای بــازی طراحـــی شده است نمی تواند ویــرایش عکس انجام دهد. 

پس چــرا ما نیازمند دفاع در برابر هوش مصنوعی هستیــم؟ پــاسخ می تـواند در خطر هایی 

باشــد که احتمالا از طــرف هوش مصنوعی مـا را تهدید می کند. به گفته پـروفسور بوستروم

فیلسوف و دانشمند دانشگاه اکسفورد، هرچه هوش مصنوعی قدرتمند تر بشود در سه حالت 

می تواند برای بشریت خطر آفرین باشد: اولین مورد این است کــه می تواند کـارهای بدی با

انسان ها بکند دوم، انسان ها با استفاده از هوش مصنوعی می توانند به هم ضرر برسانند.

 و ســوم اینـکــه انسان ها کـــار بــدی در قبـــال هوش مصنوعی انجــام دهند در صورتی که

هوش مصنوعی دارای نـــوعی خــودشنـــاسی و فهــم باشد. با اینکه بسیــار بعیــد است که

هوش مصنوعی در مقـــابل انســـان قد علم کنـد اما همیشه درصدی از ریسک در این زمینه

وجود خـــواهد داشت . و بایــد بـا خارج کردن تعصبات از الگوریتم ها از این دست خطر ها

در آینده جلوگیری کرد .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.