مهارت های ما

یادگیری ماشین98%

98%

بینایی ماشین100%

100%

پردازش زبان87%

87%

شبکه عصبی65%

65%

با ویرا سگال کارو تخیل دست یافتنی است

فهرست