مقالات

...

هوش مصنوعی IBM

هوش مصنوعی IBM: در طی اجلاس هوش مصنوعی IBM مجازی این هفته ، این شرکت به روزرسانی خود را در مورد ...