هوش مصنوعی شناسایی سرطان را انجام می دهد

هوش مصنوعی شناسایی سرطان را انجام می دهد

دانـشـمـندان بـا اسـتـفاده از فـنـاوری یـادگـیـری مـاشـیـنـی و هوش مصنوعی سرطان را درمان می کنند 

مـحـقـقان استـرالیـای جـنـوبی در حال یـافتن روش های جدیدی برای بهتر نشـان دادن پولیپ های مشکوک

بـا اسـتـفـاده از هوش مصنوعی در مـبـارزه بـا سـرطــان کشـنـده روده هـسـتـنـد.دکـتـر گـابـریـل مـایـكـا

بخشی از تیم موسسه یادگیری ماشین در استرالیا در آدلاید ، استرالـیای جنـوبی اسـت كه برای اولین بار

بیـش از 1000 داده  تصـویـری از پولیپ های بیـمـاران در بـیـمـارسـتان لیل مك اوین ایالت جمع كرد.

این داده ها چگونه باعث می شود هوش مصنوعی سرطان ها را شناسایی کند؟

هشتاد درصد از تصاویر برای آموزش یک برنامه هوش مصنـوعـی بـرای شنـاسایی پولیپ های مختلف

مشاهده شده در کلونوسکوپی برای غربالگری بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ و روده استفاده شد.

دکتـر مایكـاس گفت: “مـا از 20٪ دیـگر تصـاویر  پولیپ بـرای کنترل عملکرد برنامه استفاده کردیم..”

اثـبـات کـار مفـهـومی ، که در سـال 2017 با همکاری دانشگـاه علوم پزشکی و پزشکی دانشگاه آدلاید

آغـــاز شده است ، نتــایج مثبتــی را نشــان داده اسـت کـه ایـن برنـامـه قادر است از سیستم تشخیصــی

به کمـــک رایــانه استفــاده کنـــد تا از پیــش بینــی دقیـــق بافــت شناسی پولیپ ها بتـوانند بهره ببرند.

پولیپ های روده بـــزرگ معمولاً در طــول کولونوسکوپی یــافت می شونــد و آن پولیپ ها معـمــولاً 

بیوپسی می شوند یا برای تفسیر بافت شناسی نمونه برداری می شود وبه آزمایشگاه فرستاده می شوند.

دکتر مایكاس گفت: استفـــاده از هوش مصنوعی بـــرای پیـــش بینـــی دقیـــق بــافت شنــاسی پولیپ ها

در طــول كولونوسكوپی نه تنــها بـه طور بــالقوه می تــواند هـزینــه را كــاهـش دهـد بلكــه عــوارض

  مرتبط با پولیپكتومـــی یا از بیــن بردن پولیپ را نیــز در پی دارد که کمــک بزرگـــی به بیمار است.

وی افزود: “هدف ما تهیه روشی برای کمک به پزشکان در تشخیص پولیپ در تشخیص پولیپ است.”

دکتر مایكاس گفت كه این هدف فعلی جمع آوری داده های بیشتر بـــرای آزمـــایش بیشتر سیــستم است

كه امیدوارم این پروژه را به مرحله كارآزمایی بالینی پیش ببرد و در نهایت به عملكرد درمـانی برسد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.