هوش مصنوعی رمز عبور را متحول می کند

هوش مصنوعی رمز عبور را متحول می کند

هوش مصنوعی رمزعبور را متحول می کند،بـا ایـن کـه از سـال 1960 تـا به حال تغییرات زیادی داشته.

روشهای سنتی رمزگذاری گذرواژه ، از جملـه سـؤالات امنیتـی اضـافـی ، هنـوز هم قـابـل اعتــماد نیست ،

زیرا این اطلاعات اغلب نادرست ، فراموش شده یا سرقت می شوند. عنصر انسانی می تواند ضعیف ترین

پیوند در زنجیره امنیتی یک ساختار باشد.از این رو ، سازمان ها اکنون با اجرای سیستم های تأیید هویت

چند عاملی ، نیاز به اتخاذ استراتژی هایی را که وابستگی کمتری به رمزهای عبور دارند ، درک می کنند.

هوش مصنوعی چگونه رمزعبور را تغییر می دهد؟

نفوذ تلفن های هوشمند و تبلت های پیشرفته مجهز به سنسور اثر انگشت و دوربین و بلندگوهای باکیفیت 

امکان ادغام احراز هویت بیومتریک را در زنـدگی روزمره فراهـــم کرده است.این دستگــاه ها اغلـب هسته

اصـلی کـار را از راه دور تـشـکـیـل مـی دهـنـد ، که به وسیله  با احراز هویت VPN ، دسترسی به ایمیل ،

ویرایش اسناد و ابزارهای همکاری همه  در تلفـن های هوشمند امـکـان پذیر اسـت.در حالی که این امر به

وضـوح یـافتـه هـای یـک نظرسنـجـی مـنـتتشر شـده در سـال 2018 را نشـان می دهد که  مصرف کنندگان

تمایل به اتخاذ حداقل یـک روش برای تأیـید هویـت خود را دارند .این همچنـیـن نـشـان دهـنـده تـمـایـل آنـها

بـرای دور شـدن از روشهـای تـأییـد هویـت قدیـمـی مانند گذرواژه‌هایی است که باید تایپ شوند.همین مورد

را مـی تـوان در بانـکـــداری ، خـدمـات پـرداخـت و غیــــره کـه در آن امـنـیـت دخـیـل اسـت گستـــرش داد.

سـیـستـم هـــای پـرداخـت در حال تــحول اسـت ، و بـه همین تـرتـیـب بـاید راه هایی که ما آنها را ایمن نگه

می داریـم نـیـز بـاشـد. فـنـاوری هـای جدیـد تأییـد هویت و ضد تقلب ، امضـای دیجیتال و PIN ها را بـرای

صـادرکــنـنـدگـان و بـازرگـانـان اخـتیـاری مـی کـنـد.بـا پـرداخـت هـای یـکـپـارچـه و ایـمـن ، در جــــایی که

احـراز هـویـت و تـأییـد صحــت کنــار گـذاشتـه شــود ، وابستگـی به کلیدهای رمــز عبور و سوالات امنیتی

به میزان قابل توجهی کاهش می یابد تا در نهایت برای مصرف کننده راحت تر شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.