هوش مصنوعی در مدارس از خشونت جلوگیری می کند

هوش مصنوعی در مدارس از خشونت جلوگیری می کند

با استـفـاده از هوش مصنوعی در مدارس مـی تـوان ریـسک خـودکشـی و یـا سایر موارد بهداشت روان را مانیتور کرد

داده های مطالعه منتشـر شده در ژورنـال بیـن الـملـلـی انـفورماتـیک پـزشـکی تـوسـط پـزشـکـان و متخـصصـان بالـینـی

در مـرکـز پـزشـکـی بـیـمارستـان کـودکـان سـیـنسیـنـاتی نـشـان مـی دهد که ایـن سیـستم مـی تـواند خطر پرخاشگری را

برای افراد خاص تشخیص دهد.نـی بـا اشـاره به داده های مـراكز كـنترل بیماری و پیشگیری از بیماری آمریكا ، گفت:

“دانـــش آمـــوزان از نـظـر جـسـمـی یـا كـلامـی در مـــدراس ، و بــه صـورت الـکـتـرونـیـکـی از طـریـق پـیـام کـوتـاه

یا رسـانه های اجتـماعی مـورد آزار قرار می گیرند ، و خشونت جوانان جامعه میلیاردها دلار هزینه های مراقبت های

بهداشتی یا بهره وری از دست رفته را شامل می شود.” 

این نرم افزار چگونه خشونت را شناسایی می کند؟

به گـفته یـزائو نیکل ، دکتـرا ، مـحـقـق اصلی و یـک متخصص بالینی در بخش زیست پزشکی انفورماتیک این سیستم

هوش مصنوعی در مدارس از فـنـاوریـهـای یـادگـیـری مـاشـیـنـی و پـردازش زبـان طـبـیعی (NLP) اسـتفاده می کند.

این دامنه تحلیلی و سرعت فناوری اطلاعات را با داده های ارزیابی ریسک بالینی و تخصص پزشک ترکیب می کند

و از این طریق یک فرایند پیچیده و وقت گیر را اتوماسیون می کند. نیکل توضیح داد: این فناوری چندین علائم هشدار

دهـنـده را کـشـف کـرد کـه مـی تـوانـنـد بـیـنـش بـالیـنـی مـفـیـدی را بـرای کـمـک بـه مـداخـلات شـخـصـی ارائه دهند.

در صـورت تـوسـعـه کـامـل ، مـقـیاسـهای ارزیـابی ریـسک داخلـی و الگوریـتـم های خودکـار پیش بینی ریسک ، باید

یـک سـرویـس غربـالـگـری رایـانـه ای دقـیـق و مـقـیـاس پـذیـر بـرای جـلـوگـیـری از خشونت در مـدارس تـولید کنند.

” 94٪ مطـالـعـه ما نـشـان مـی دهـد كـه بـه طـور كـلـی ، سیـستـم هـوش مـصنوعی مـا قـضـاوتـهـای بـالـیـنی بـا دقـت

روانـپـزشـكـان مطـابـقـت دارد. اـین پـتـانسـیـل فـوق الـعـاده بـرای كـمـك بـه خشـونت جـوانان در مدرسه و نهایتا سایر

شرایط بهداشت روان دارد.”

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.