هوش مصنوعی در دستگاه قضایی بهتر عمل می کند یا انسان

هوش مصنوعی در دستگاه قضایی بهتر عمل می کند یا انسان

ورود هوش مصنوعی در دستگاه های قضایی امری است که هم اکنون اتفاق افتاده اما آیا

می تـوان به هوش مصنوعی برای قضاوت در مورد جرایم اعتماد کرد ؟ شاید درک این 

موضوع چنــدان راحت نباشد امــا هم اکنون در ایالات متحــده از هوش مصنوعی برای 

کــاهش بار کادر قضایی استفاده می شود. و یا در چیـــن یــــک  هوش مصنوعی قاضی 

ساخته شده که انتظار می رود سیستم قضایی را دگرگون کنـــد. این مرکز دارای سیستم

 قضایی بر بستر اینترنت می باشد که از هوش مصنوعی قاضی استفاده می کند

حضور هوش مصنوعی در دستگاه قضایی چه پیامدی دارد؟

هنوز نمی توان پاسخ درستی به این سوال داد. هوش مصنوعی می تواند در بسیاری از

موارد دقیق عمل کند، اما نمی تواند کامل باشد. الگوریتـــم های هوش مصنوعی که در 

الان در حال استفاده هستند می توانند بــه میزان داده های کــه می گیرند دقیق عمل کنند

به عبارتی دقت آنها بــه درستی داده ها بستــگی دارد. اما از طرف دیگر طبق تحقیقات

انجام شده در سال 2008 هوش مصنوعی پتــانسیل بــــاهوش تر بودن و بهتر بودن از

 هوش انسانی را در این زمینه دارد. گرچه برخی استدلال مــی كنند كه هوش مصنوعی

می تواند به عنوان یك “ساز و كار بی طرفانه” در حــل برخـــی از پرونده های حقوقی

در نظر گرفته شود ، اما این پرونده ها باید مبتنی بر شــواهد حقیقی باشند. و از دیدگاه 

دیگر قضات انسانی می تواند درگیر تعصب به هر نوعـــی باشند. گرچه موارد خاصی

هستند که نیازمند تفکر فلسفی هستند  که با دانش مبتنی بــــر ریاضی رایانه ها همخوانی

ندارد. نقشی که برای گناه کار دانستن و ندانستن متهم بر دوش قضات است. اما باید به 

این نکته دقت داشت که داده هایی که هوش منصنوعی بر پایه آنها نتیجه گیری می کند 

را انسان ها تهیه کرده اند بنابراین می تواند به صورت نــاخوداگـــاه دستخوش تعصبات 

نا خواسته بشود

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.