هوش مصنوعی بانک ، ریسک خدمات اعتباری را کم می کند

هوش مصنوعی بانک ، ریسک خدمات اعتباری را کم می کند

کاربرد اپلیکیشن هوش مصنوعی بانک ها در مورد مدیریت ریسک اعتباری و بهینه سازی خدمات پرداخت است.

گسترش “نمایندگان هوشمند” که این وظایف را بر عهده می گیرند ، نگاهی اجمالی به نوآوری های بیشتر

در آینده است ،زیرا AI در بازگشت بزرگش، ارزش خود را برای موسسات مالی (FI) اثبات می کند.

اینکه FI ها و شرکت ها میلیون ها دلار را به سمت توسعه هوش مصنوعی جاری می کنند جای تعجب ندارد ،

تمرکز در جایی است که توسعه از آن چشم پوشی کرده که در ناحیه AI می تواند بهترین کارها را انجام دهد.

خدمات پرداخت با هوش مصنوعی تقویت می شوند

این مامورین مبتنی بر هوش مصنوعی، وعده تغیر بزرگی را برای شرکت های مختلف و خدمات پرداخت داده اند.

برای مثال FI ها می توانند برای هر کارت اعتباری که صادر می کنند یکیک عامل هوش مصنوعی بگذارند

که سطح کنترل تا حـدی بـالا مـی بـرد کـه حـتـی در رویـای مـدیـران شـرکـت هـا و FI ها  نیز نمی گنجد

طـبق تـحقـیـقـات آوریل 2020 ،  43.7 درصد از FI هایـی کـه حـداقـل” تـا حـدودی “عـلاقـه مـنـد بـه اسـتـفـاده از

هوش مصنوعی مبتنی بر عامل هوشمند هستند ،”بسیار علاقه مند به استفاده از آن برای واحدهای تجاری خود هستند.

FI هـا و شـرکـای فنـاوری همـکـار آنـها در ایـن زمینـه تشخیـص داده انـد که چـگونه مـی توان هوش مصنوعی را

در چنـد سـال گـذشتـه بـه کـار بستت ، و اکـنـون بـرنامـه هـای دنیـای واقـعی کـه مشـکلاتـی مانـند ریـسـک اعتباری

حـرکت می دهنـد را مشخـص می کنند، و چشم انداز بیـن بـانک ها به سمـت درک بهتـر کارایــی AI می رود . AI

92% بانک ها در حال حاضر از هوش مصنوعی استفاده می کنند و  دومین برنامه متداول، کارنامه اعتباری است،

زیـرا 71.4 درصـد از پـاسـخ دهنـدگـان با استـفـاده از هـوش مـصـنـوعـی آن را در این زمـیـنه مسـتقر می کنند.”

باید منتظر نرم افزار های بهتری در زمینه هوش مصنوعی بانک ها بود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.