اولویت بندی بیماران توسط هوش مصنوعی

اولویت بندی بیماران توسط هوش مصنوعی


ابزار جدیدی برای بخش ICU ساماندهی شده است تا اولویت بندی بیماران به نحو احسنت انجام شود.

این نرم افزار برای تشخیص اینكه بیمار نیازی به مداخله و نظارت شدید دارد یا خیر، ساخته شده است.

این نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی به کادر درمانی اجازه می دهد که بیشتر به بیماران بحرانی رسیدگی شود .

در بخش های مراقبت ویژه مواقعی است که کادر درمانی با چندین موقعیت حاد همزمان رو به رو می شوند.

با این وجود نیاز به یک مدیریت برای انجام دقیق تر و پیش بینی بهتر این شرایط نیاز است.

این اولویت بندی چگونه انجام می شود؟

پاشاچ گفت:

این ابزار ، تهیه شده توسط CLEW Medical ، از داده های ده ها هزار مورد قبلی برای پیش بینی در مورد بیماران در زمان واقعی استفاده می کند ،

و به پزشکان اجازه می دهد تا اگر کسی در بخش مراقبت های ویژه نیاز به مداخله اصلی پزشکی داشته باشد.

-چهارده ساعت  قبل از لوله گذاری و داروهای BP مطلع شوند.

پاشاچ و همکارانش عملکرد CLEW را در سه گروه بیمار ، در کل 53.071 اقامت بیمارستان آزمایش کردند.

طبق گفته محققان ، این مدل به درستی تشخیص داده است که بیش از 60٪ از بیماران،

در 14 ساعت دیگر نیازی به مداخله یا توجه جدی ارائه دهنده ندارند.

این مدل در پیش بینی دوره های پایدار ، با دقت 0.993 (مساحت زیر منحنی = 83/0) دارای حساسیت 0.63 بود.

.این مطابق با 2951 شیفت کاری 12 ساعته است

که به درستی تشخیص داده شده که نیازی به مداخله در طی 14 ساعت بعدی ندارند ،

مطابقت دارد و 1،659 اقامت صحیح پیش بینی می شود که نیازی به مداخله چشمگیر در طول مدت اقامت در بخش مراقبت های ویژه نیست.

این روش اولویت بندی در بیمارستان ها می تواند جان بسیاری از بیماران را نجات دهد

و حتی در کنترل مراجعه کنندگان و وخامت اوضاع آنها به کادر درمانی کمک کند.

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.