Admin, Author at شرکت هوش مصنوعی ویرا سگال کارو - صفحه 45 از 45

...

نرم افزار هوش مصنوعی پاساژ

سیستم مدیریــت هوشمند پاساژ ویرا سگال کارو با استفاده از الگوریتـــم های هوش مصنــوعی این شرکت باعث سود آوری هرچه بیشتر مرکز خرید و مدیریتی و….

...

نرم افزار هوش مصنوعی خانه ویرا

سیستم مدیریــت خانه هوشمندــی که شرکت ویرا سگال برای اولیــن بار ارائه کــرده است با قابلیـت های فراوان و جامع خود باعث دگرگـونی این صنعت در ایران خواهد شد