آینده هوش مصنوعی در تغییر تحصیلات

آینده هوش مصنوعی در تغییر تحصیلات

شیوع ویـــروس جدید موجب شد تا کمبود های تحصیـــل آنلاین نمایان شونـــــد و در آینده هوش مصنوعی

تغییرات را در سیستم تحصیلی به دست بگیرد. در حالی که در دهه گذشته پیشرفتهـای بسیـاری در زمینه

فناوری وجود داشته است ، صنعت آموزش و پـــــرورش نسبت به انطباق بـــــا تکنولوژی کندتر عمل کرده

است. مؤسسات آموزشی اکنون این فرصت را دارنـــد که پتانسیلهای یـــــادگیری که توسط هوش مصنوعی

پشتیبانی می شوند را کشف کنند. با وجود حضور معلمان بسیــــار کارکشته در آموزشگاه ها نبــود امکانات

نظیر دسترسی به اینترنت و کتب معتبر و نسبت نامتوازن دانش آموز و معلم باعث به وجود آمدن شکافی 

عمیق در آموزش و پرورش می شود.

چگونه در آینده هوش مصنوعی به کمک آموزش و پرورش می رود؟

تجهیز معلمان به فناوری مبتنی بــــر هوش مصنوعی می تواند به کــــاهش بــرخی از چـــالش هــای موجود کمک

کند. به عنوان مثال ، استفاده از سیــــستم های هوش مصنوعی کـــه به عنوان معلم خصوصی عمـــل مـــی کنند

می تواند با ارائه بازخورد و پشتیبانی تــحت شــــرایطی که تـعـامـل  معلم و دانـش آمـــوز کــم است، کمـک کند.

برای معلمان و سیاستگذاران مهم است که نقــــاط مشترک آموزش و هوش مصنوعی را کشـــف کنــند. کـــاربرد

دستگــاه ها در محیــط های یادگیری تنها یک متغییـــر در یـــک معادله چند مجهوله است. مـــا باید موانعی را در

نظر بگیریم که از توزیع یکنواخـــت در منـــابع فناوری و چگونگی غلبه بر آنها جـــلوگیــری می کند. مــا همچنین

باید اطمینان حاصل کنیم که معلمان آماده و آموزش داده شده اند تا از هوش مصنوعی استفاده کنند. با فرض

اینـکه ایــن عناصـر مورد تــوجه قرار بگیرند ، افـق یادگیری مبتنی بر هوش مصنوعی بی نهایت است. اگــرچــه

آینده آموزش همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد، امـا مــی دانیم هـــوش مصنوعی بــه تحول سیستم های

آموزشی ما ادامه خواهد داد و انقلابی در صنعت آموزش و پرورش ایجاد خواهد کرد.

2 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.