هوش مصنوعی پیش بینی زلزله را انجام می دهد

هوش مصنوعی پیش بینی زلزله را انجام می دهد

پس از تست موفقیت آمیز برنامه هوش مصنوعی زلزله ، در آزمایشگاه، از الگوریتم یادگیری ماشین برای

زلزلــه هایــی در شمـــال غربــی اقیانوس آرام استفاده شد. در ماه مه سال گذشته پس از سیزده ماه سکوت

زمیــن های واشنگتـــن این شهــر به لرزه در آمـــد. این زمین لرزه در عمق بیست مایلی کوه های المپیک

به وقوع پیوســـت و تـــا جزایر ونکوور ادامه پیـــدا کــرد. سپس دوباره به مرز های ایلات متحده بازگشت.

به گفته کارشناسـان این زمیـن لـرزه ها شـش ریشتر قـدرت داشتند. این زلزله باعـث شد  تا جزیره ونکوور

یک سانتی متر به اقیانوس آرام نزدیک تر شود .

هوش مصنوعی زلزله را چگونه پیش بینی می کند

تیم جانسون در میان گروه های معدودی است که با استفاده از یادگیری ماشین سعی در تحلیــل فیزیک زلزله

و نشانه های هشدار دهنده زلزله های قریب الوقوع دارند. دو سال پیـش ، با استفاده از الگوریــتم هــای یافتن

الگو، شبیه به مواردی که در پیشرفت های اخیر در تشخیص تصویر و گفتار و سایر اشکال هوش مصنوعی

وجــود دارد ،وی و همـــکارانش بـا موفقیت لـرزه هـا را در یـک سـیـسـتـم آزمـایشـگاهـی پیـش بینــی کردند

شاهـکاری کـه از آن زمان توسـط مـحـقـقـان اروپــا کپی برداری شده است.جانسون و تیمش گزارش دادند که

الـگوریتـــم خـود را در زمین لرزه هـای کــوچـک در شـمـال غــربـی اقــیـانـــوس آرام آزمـایــــش کـرده انـد.

ایـن مـقـالـه هـنـوز مـورد بـررسـی همـگان قرار نگرفته است ، اما کـارشناسان خـارج از کشور می گویند که

نـتـایـج مـورد نـظر دور از دـستـرس اسـت. امـا بــه گـفـتـه جـانـســـون ، کـار آنـهـا نـشـان مـــی دهــد کــــــه

ایـن الگوریتم می تواند شروع زمیـن لرزه های خفیف را به “ظرف چند روز – و احتمالاً بهتر” پیش بینی کند.

مـصـطـفـی موسـوی ، ژئـوفیـزیکـدان دانـشـگـاه اسـتـنـفـورد ، نـتـایج جـدیـد را “جالب و انگیزه بخش” خواند.

او و سـایر افـراد در ایـن زمـیـنه تـأکـیـد مـی كنـند كـه یـادگیـری ماشیـنی قبل از اینكه ، بتواند زمین لرزه های

فاجعه آمیز را با اطمینان پیش بینی كند، مسیری طولانی را در پیش دارد  

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.