هوش مصنوعی دانشمندان را کمک می کند

هوش مصنوعی دانشمندان را کمک می کند

دانشمندان والتـــر رید از هوش مصنوعی بــرای نـمـایش دارو های بالقوه برای درمان COVID-19 استفاده می کنند

تولید داروهای جدید بسیار پرهزینه و پیچیده است و به طور کلی سالهــا طول می کشـد تا به جایی برسیم که درمانهای

جدید آماده شوند تا با آزمایش های بالینی اعتبار سنجی شوند ، اما دانشمندان در انستیتــوی تـحقیقات والتر رید ارتش

به ابــزارهــای پـیـشـرفته ای روی آوردنــد تا سریعتر ترکیبات دارویی را پیدا کنند. که می تواند COVID-19 را هدف

قرار دهد. سرلشکر براندون پیبوس ، معاون امور آزمایشگاهی آزمایشگـــاه درمـــانی این موسسه ، گفت: ” مردم ایالات

متحده و جهان می خواهند سریعا به پاسخ برسند و این حق آنها است “.

دانشمندان این موسسه چگونه از هوش مصنوعی کمک می گیرند ؟

شعبــه تـجـربـی درمـانی به عنوان یک برنامه کشــف و توسعــه دارو است کــه  دست در هــر داروی پیشگیری مورد

تأییــد ســازمان غـــذا و داروی بـــرای مـالاریـا داشتـه ، و دارای اهمیـت ویـژه ای اســت. بـا ظهـور همه گیر ویروس

جدید، پیبوس گفت که در داخل مقامات تصمیم به همکاری با موسسه تحقیقات جنوب غربی ، که  “یک روش بسیار

جالب و جدید یادگیری ماشینی و  مبتنــی بــر یــافتــن مــولکــول هــایــی است که می توانند با موفقیت به یک هدف

متصل شوند ، شده است.” تیم آزمایش های تجربی ، ساختارهای کمیاب و مشتق شده اسپایک(پروتئین های سطحی

ویروس که مثل میخ هستند) را بر روی سطح ویروس کرونــا شنــاســـایی کرده اند کــه وظیفــه اتــصال و حملــه

به سلـــول هــا را دارند. مـحـقـقـان آنهــا را بـــا SRI به اشتـــراک گـذاشـتـنـد تا سعی کنند از هوش مصنوعی و

یادگیری ماشین استفاده کننـــد تـــا تـعداد بسیـــار زیادی از ترکیباتی را که آنها به “اسپایک ها داده اند ” تا ببینند

می توان از این ترکیبات برای کور کردن اسپایـــک هـــا استفاده کنند یا خیر. این تیم با چهل و یک میلیون ترکیب

سر و کار دارد و امیدوار است تا بتواند در بین این ترکـیـبـات داروی مـوثـری را بـرای درمان کـرونـــا ویـــروس

ایجاد کنند.

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.