زندگی ما در زمین با هوش مصنوعی شکل خواهد گرفت

زندگی ما در زمین با هوش مصنوعی شکل خواهد گرفت

هوش مصنوعی در حال تغییـــر شیــــوه زندگی مـــا در کــره زمیــن است. از چــت بــات ها

گرفته تا موتـور های جستجــو و موارد دیگـــر تمامــــی ایـــن فنـــاوری ها، بــه گـــونـــه ای

برگشت ناپذیــر زندگی ما را تحت شعاع قرار داده اند. استفـــان هــاوکینگ پیش بینی کرد:

کامپیوتـرها در طــی 100 سال آینــــده با هوش مصنوعی ار انســـان  پیشــــی مـــی گیرند.

وقتی چنین اتفاقی بیفتد ، باید اطمینان حاصل کنیم که اهداف رایانه ها با اهداف ما مطابقت

دارند. “این پیشبینـــی بـــه نظر شرم آور و دور از حقیقت می رسد امــا، دوره دیــجیتالی به

سرعت با هوش مصنـــوعــی (AI) در حال تحول است. یادگیری ماشین ، داده های بزرگ و

یادگیری عمیق در حال حاضر نحوه زیســت و تعـــامل ما بــا محیط خود را تغییر می دهند.

اثرات هوش مصنوعی بر زندگی ما 

هوش مصنوعی مطالعات میان رشته ای را بسیــار ســاده کــرده است. هـــوش مصنوعی اجازه

می دهـــد تـــا آمـــوزش و پــــرورش بـــر اســـاس نیــاز هـــر دانــش آموز شخصی سازی شود.

برنامه های مختلفی از توانایی هوش مصنوعی برای شناخت الگوهای در جستجوی دانش آموزان

و نوع محتوای مورد نظرشان استفاده کرده اند. نــقشه بـــرداری از حــرکت آنـــلاین یــا ردپـــای

دانش آموزان به آنها کمک می کند تا یک مسیر یادگیری جـــامع بـرای هر دانش آموز ایجاد کنند.

برنامه نویسی هوشمندانه و الگوریتم های هوش مصنوعی می تواننــد انعطــاف پـذیری بیشتری را

برای دانش آموزانی که کلاس های سنتی فاقد آن هستند، فراهم کند. آنها به دانـــش آمـوزان اجازه

می دهنــد تـــا مــوضوعات و مبــاحث را بــر اساس علایــق خود انتخاب کرده و شکافهای لازم در

دانــش و مهــارت هـــای خــود را در صورت نیاز پر کنند. سیستم عامل های یادگیری الکترونیکی

با استفاده از هوش مصنوعی ، مــی تواننـد بــر اســاس سبک های یادگیری کودکان ، پیشنهادهای

آموزشی را متناسب با آنها ارائه دهند و مطالبی را بـــرای آنهـا مناسب تر است ارائه دهند.این تنها

یک بخش از زندگی ما است. از هوش مصنوعی در بسیاری از زمینه های دیگـــر نیـــز استفــاده

می شود هوش مصنوعی در حال تــحول در رونــد تــشخیـصی پزشکی و فرآیندهای آزمایشی است

هوش مصنوعی در حال تغییــر دنیــای مــالی و تجـــاری است این زمینه ها به قدری زیاد است که

می توان گفت در تمام عرصه های زندگی هوش مصنوعی دخالت دارد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.