هوش مصنوعی و خواندن افکار

هوش مصنوعی و خواندن افکار

هوش مصنوعی تفکر بسیاری ازمردم و دانشمندان را پیــرامون خواندن افکار تغییــــر داد.

فیلسوفی بـــه نــــام جان لاک که در عصــــر روشنـــگری زندگی می کرد می گفت : اقدامات

افراد همیشه طرز تفکر آنها را نشان می دهد. اما افـــرادی مثـــل او از در مورد تکنولوژی 

انسان-دستگاه فکر نمی کردند . اما اینکه اعمال دستگاه ها نتیجه تفکر انسان باشد چیست؟

خیلی ها بر این باورند که ارتباط مغز-ماشین و مغز-کامپیوتر راه بعـــدی اســـت کـــه مــا با

ماشین ها و حتی با یکدیگر ارتباط برقرار خواهیم کرد.رابط های دستگاه مغـــزی (BMI) و

رابط های مغزی و رایانه ای (BCI) دستگاه هایی هستند که ارتباط مستقیم بین مغز و یک 

دستگاه خارجی را امکان پذیر می کنند.

شرکت های هوش مصنوعی و موسساتی  که در زمینه خواندن افکار فعالیت می کنند

این نوع فناوری ، دنیای کاملی از برنامه های تجاری را نمایان می کند. از مشاغــل خطـــرناک

که در حــال حاضر از ربات ها استفاده می کنند گرفته تا ساخت و حتــی فضای مصرف کننده 

همه از این فناوری استفاده می کنند . شرکت Neurable در زمینه کنتـــرل اعضای بدن به

وسیله افکار کـــار مــــی کند ایده این پروژه زمانی به ذهن بیانگذار این شرکت Ramses

Alcaide رسید که شاهد از دست دادن پاهای عمـــوی خـــود در یک تصــادف اتومبیـل بود

شرکت MindX معتقد است که مرحلـــه بعدی در کامپیوتـــر ها یک پیوند مستقیـــم از مغــز

به دنیای دیجیتال است این شرکت از عینک های هوشمند برای ایجاد پیوندی بین مغز انسان

و فناوری استفاده می کند. شرکت MindX این ارتباط را با “ترکیـــب فنـــاوری عصبـــی ،

واقعیت افزوده وهوش مصنوعی برای ایجاد یـــک رابـــــط” نگاه- فکری بـــرای برنامه های

رایانه ای فضایـــی نســل بعـــدی ایجـاد می کنند.در حالی که برخی از شرکت های رابط مغز

و کامپیوتر بر درک مغـــز و معیارهای شنـــاختــی تمرکــز دارند ، بــــرخی دیـگر بر کنترل

دستگاه در زمـان واقــعی تمرکز مــی کـنـنـد. NextMind ، که مقر آن در پاریس ، است

، از BMI غیــر تهـــاجمی استفـــاده می کند که سیگنال های مغزی را فوراً از قشر بصری

کاربر به دستورات دیجیتـــالی بـــرای هر وسیلــه ای در زمان واقعی ترجمه می کند. البته 

موسسات دیگری هم در این زمینه فعالیت دارند و سعــی مـــی کـنـنـد که رایانه هایی بر پایه

مغز-دستگاه درست کنند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.