حرفه های هوش مصنوعی و برترین آنها

حرفه های هوش مصنوعی و برترین آنها

تحولاتی که حرفه های هوش مصنوعی در دنـیــا ایـجـاد کـــرده انـد بــی نظیر اســت

هوش مصنوعی باعث شده تا ما بتوانیم تلفن های هوشمنـد خـــود را با صورت مان

باز کنیم و یا سوالات مان را از دستیاران صوتی هوشمند بپرسم و آنها نیز پاسخگو

باشنــد و حتــی ایـمـیـل هـــای اسپــم را بدون نیـاز به دخالت انسان ها حذف کنند.

هوش مصنوعی باعث شده تا تمام روند های زندگی آسان تـر شــود. به همین دلیل 

تقاضا برای مهارت های هوش مصنوعی به میزان 119% افزایش داشتـــه است. 

و مشاغل برای استخدام همچین افرادی در رقابت به سر می برند .

حرفه های که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت دارند

در ایــن مطلــب سعــی مـی کنیم که چند شغل را که در زمینه هوش مصنوعی هستند

را معرفی کنیم . یک دانشمنـــد داده مسئــول جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن

است. دانشمندان داده ها به ریاضیات و آمــار ، تـجـزیه و تـحلیل پیشرفته ، و یادگیری

 ماشیــن و هــوش مصنوعی تخصص دارنــــد. در یـک سازمــان ، دانشمنـدان داده ها ،

داده هـــای مـفـیـدی را از اقـیـانـوســی از اطلاعـات استخراج می کنند.مهندسی یادگیری

ماشینــی عـمـومـا مـسـئـول ساخـــت و مدیریت سیـستم عامل های پروژه های یادگیری

ماشینی هستند. کار یک مهندس یادگیری ماشین در هسته پروژه های هوش مصنوعی

اسـت و بـرای افـــرادی کـــه از یــک بـنـیـاد در تحقیقات کاربردی و علوم داده استقبال

مــی کـنـند مـنـاسـب است. کـار مـعـمـار هوش مصنوعی نیز با دانشمند داده و مهندس 

یادگیــری مـاشینـی متفاوت است.معمــاران هوش مصنوعی پـاسخـگوی نیـــازهای کلی

پروژه های هوش مصنوعی هستند. این کار برای پاسخگویی به ساخـت و سازگــاری

با معماری با استفاده از چارچوب های پیشرو فناوری هوش مصنوعی است. این کار

دارای بخش هایی از علوم داده ، متخصص راه حـــل ها و کارشنــاس فنــاوری است

که همـه در یــک مـوقـعیت قرار گرفته اند.یکی دیگر از شغل ها توسعه دهنده هوش

کـسب و کـار اسـت. هـدف اسـاسـی این کار تجزیه و تحلیل مجموعه دادههای پیچیده

برای شناخت الگوهای تجاری است.و در نهایت مهندس بزرگ داده ها که مسئولیت 

 طراحی ، برنــامــه ریـزی و ایجاد محیط داده های بزرگ در سیستم های Hadoop

و Spark را بر عهده دارند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.