صنایع از هوش مصنوعی استفاده می کنند

صنایع از هوش مصنوعی استفاده می کنند

صنایع با استفــاده از هوش مصنوعی می تواننــد فروش بیشتـــری کسب کنند به گفته یک 

مدیــر اجــرایی فــروش نــرم افزار كارگزارانی كه از هوش مصنوعی استفـــاده مــی كـنـنـد

می توانند براساس تغیــیر در شیـــوه زنـــدگی مشتری ، فرصت هایی برای فروش خود پیدا

كنند.کــوین دووا ، مدیـــرعــامــل FICO کانادا ، گفت: هرچه داده بیشتری به مدل یادگیری

ماشین تغذیه می کنید و آن را آموزش می دهید ، بهتر می شود. در واقع یادگیری ماشینی

نــوعــی هــوش مـصنـوعی است که در آن رایانه ها بدون اینکه صریح برنامه ریزی شوند

عمل می کنند.

نقش هوش مصنوعی در بعضی از صنایع چیست ؟

مثالهای غیر بیمه ای از یادگیری ماشینی شامل دریافت توصیــه هایــی برای محتوا برای

تماشــای سرورهای Netflix و ایمیل است که پیـــام هـا را به عنوان هرزنامه پرچم گذاری

می کنند . Deveau گفت ، با استفاده از هوش مصنــوعی ، کـارگزاران می توانند تغییرات

سبک زندگی مشتریان خود را مانند خرید خــانــه ، ازدواج و فــرزند داشتن را ردیابی کنند.

همان طور که در مطالب پیشین ذکر کردیم هوش مصنوعی در بیمه مـی تــواند هـزیـنـه هــا

را کـاهـش دهـد. اگــر اولیــن اعلامیه ضرر در سیستم وارد شود ، یک بیمه گذار می تواند

براساس داده ها “نمــره کلاهبرداری” را تعییـــن کنـــد و احتمـال  تقلب را تخمین می زند.

برخــی از بـیـمـه گـران از هوش مصنوعی بـرای انـجـام بـررسـی هـای سـیاست های کاری

استفاده می کنند. برخی از بیمه گران از هوش مصنوعی به عنوان “دستیــاران مجـــازی”

استفاده می کـنـند ، در ایــن سناریو حداقل اتفاقی کـه مـی افتد این است که شما تعامل

شـخـصـی را حـذف می کنید. مشتریــان شـما مــی تـوانــند بسیـــاری ازخدمات را از قبیل

اعلامیــه ضــرر و زیـــان ، چـــک در پرداخــت ، وضعیت مطالبات و دریافت نـقـل قـول را

دریافت کنند . بنابـــرایـن شــرکت هــای بیمــه از این فرایند ها برای پیشبرد کسب و کار خود

استفاده می کنند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.