بهینه سازی تصویر و هوش مصنوعی

بهینه سازی تصویر و هوش مصنوعی

محققان دانشگاه دوک ابزاری برای هوش مصنوعی تهیـــه کرده اند کــه می تواند تصاویر مبهم

و غیــر قابـــل تشخیص چـــهره افــراد را بــه پرتره هایی کاملاً قانع کننده رایـــانه ای با جزئیات

دقیــق تـــر از گذشتـــه تبدیل کند .روش هــای قبلی بهینه سازی تصویر را تا 8 برابر افزایش

می دادند. اما تیم دوک راهی پیدا کرده است که بتواند تعداد انگشت شماری از پیکسل ها را

بگیـــرد و چهـــره هایـی واقع بینانه با حداکثر 64 برابر وضوح تصویــر ایجاد کند ، و ویژگی های

“تصـــور” ماننـــد خطوط ریز ، مـــژگان و لکه دار را کــه در ابتدا وجود نـــداشت را بــه تصویر

اضافه کند.

بهینه سازی تصویر چه کارایی دارد ؟

محققان می گویند این سیستم برای شناسایی افراد مورد استفاده قرار نمی گیرد، این سیستم

یـــک عکــس غیر متمرکز و غیرقابل تشخیص از یــــک دوربین امنیتی را بـــه تصویری شفاف

از یک شخص واقعی تبدیل نمی کند. در عــوض ، قادر بـــــه ایجاد چهره هـــای جدیـــدی است

که وجود ندارند ، اما بسیار واقعــــی بـــه نظـــر مــی رسند. در حالی که محققان تمرکز خود را

 برای اثبات طرح اولیه بر روی تصاویر صورت گذاشته انـــد از نـظـر تـئـوری مــی تـــوان از 

این فنـــاوری بـــرای تصـــاویر اجســـام هم استفاده کرد. و می توان در بسیاری از برنامه از 

قبیل عکس های فضایی ، پزشکی و میکـــروسکوپی نیـــز از ایــــن فناوری هوش مصنوعی

استفاده کرد. روش های قدیمی تر سعی می کند با مقایسه یک تصویر بـــی کیفیــت با تصاویر

با کیفیت پیکسل های اضافی را حدس بزند. و تصویر با کیفیت تری را به کاربر ارائه بـــدهد.

تیم دوک با رویکردی متفاوت با این مسئله بر خورد کرد. به جای گرفتن یک تصویر با وضوح

پاییـــن و اضـــافه کـــردن جـــزئیـــات جدیـــد بـه آرامی ، سیستم نمونه های ایجاد شده توسط

هوش مصنوعی از چهره های با وضوح بالا را جستجـــو مــی کند و به جستجوی چهره هایی

می پردازد که در صورت کوچک شدن به همان اندازه ، تا حد امکـــان مـــانند تصویر ورودی

به نظر برسند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.