هوش مصنوعی مستقل ، ضرورت جدید

هوش مصنوعی مستقل ، ضرورت جدید

بسیاری از فناوری های خــودکار بـــخاطر ایجاد راندمان بیشتر و صـــرفه جویی در هزینه جـذاب هستند.

و هوش مصنوعی مستقل نیز از این قاعده مستثنا نیست. اما برای فعالیت هایی مثل اتومبیل های خودکار 

هنوز بسیار زود است. سازمانها ممكن است بخواهند از مزاياي چنين فناوری هايي استفاده كننـــد ، اما از

ترس اينكه بجاي كمك مانع فعالیت های آنها شود ، نسبت به اجراي آن با احتياط عمل می کنند . در ایــــن

مسیر، چندین عنصر مهم وجود دارد که باید در نظر بگیریم. اما این فناوری ها چگونه می توانند زندگی 

ما را تغییر دهند.

مزایای هوش مصنوعی مستقل

فرا داده ها ضربات سختی را به سازمان ها وارد می کننـــد. پیچیدگـــی داده ها در حال رشد است در حالی که

استخدام یــا تعدیـــــل نیــــرو کارگران برای مدیریت آن اساساً کاهش یافته است. بنابراین طبیعتاً ، موضوعات

کوچکتر به لیست “مواردی که بعداً باید با آنها سر و کار داشته باشند” سوق داده می شوند و اغلب در میان

 کار های پیچیده تر گم می شوند. ایـــن مشکلات یا علائم کوچکتر معمولاً نشـــان دهنده یک مشکل بزرگتر در

داخل شبکه سازمان است. اگر زود تشخیــص داده شــود ، مشکــــل قابل کنترل است امـــا اغلب از چشم دور

می ماند و بر طرف نمی شوند و بـــه محض تبدیـــــل شــدن به مشکلی سرطانی بــاعث آسیب سیستماتیک و

غیر قابل برگشت می شود.سازمانهای تقریباً با هر وسعتی کـــه دارنـــد ، مجبورنـد نوعی فناوری خودکار را

برای مقابله با این حجم انبوه از داده ها و سیگنال ها پیاده کنند.این سیستم های خــــودکار می توانند از یک

چت بات گرفته تا سیستم های پیشرفته تر هوش مصنوعی متغییر باشند. اتوماسیون بـــدون بحــــــث و جدال

نمی آید؛ برخی ترس دارند که فناوری های خودگردان باعث از بین رفتن مشاغل شوند. اگرچه هیـچ پوشیده

نیست کـــه مدیـــران ارشد ماـــلی و مدیران ارشد اطلاعات به نحـــوه اتوماسیون در صرفه جویی در هزینه

علاقه مندند ، اما ارزیابی بازده سرمایه گذاری از فناوری هوش مصنوعی غالباً پیچیده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.