احساسات هوش مصنوعی در حال شکل گیری است

احساسات هوش مصنوعی در حال شکل گیری است

هم اکنون احساسات در هوش مصنوعی در حال شکل گیری می باشد. این فناوری که به اختصار

AEI(Artificial emotional intelligence) نــام دارد در واقــــع شکل پیشرفتــه ای از

هوش مصنوعی اســـت. در حـــالـی کـــه هوش مصنــــوعـــــی داده هــــا را بـــــرای کــــمک به

توصیه یا انجام یک کـــار تجزیه و تحلیل می کنـــد ، AEI به تعامل احساسی نگاه می کند و یک

لایه دیـــگر از همدلی را به مخلــــوط تحلیلی اضافه می کند که به ما کمک می کند تا شکاف بین

انسان و ماشیــــن را برطرف کنیم. گــروه مشاوره گارتنر پیش بینی می کند که تا دو سال دیگر 

10% از دستگاه های هوشمند شخصی دارای مدل هایی از AEI می شوند.

هوش مصنوعی دارای احساسات چگونه کار می کند؟

Affectivia یک گروه هوش مصنوعی مستقر در بوستون است کـــه در زمینه تحلیل نرم افزار

تشخیص احساسات فعالیت می کند.این فناوری با طبقه بنـــدی احساسات با استفاده از حالت های

صورت همــراه با نظارت بــر حرکات چشم و میزان بلندی صــدای سوژه ها کــار می کند. سپس

از تمام این داده ها استفاده می شوند تا به تعیین پاسخ صحیح بــــرای یــک وضعیت کمک کنند.

Affectiva همچنین یــک الگوریتم طراحــی کرده است  تا با تحلیل لحن نوشتار ، احساســات

را از طریق ایمیل تشخیص دهد.ایــن تحولات اخیر در AEI بـــه سرعت در حــــال تبدیل شــدن

به بخش های مختلف از مراقبت های بهداشتی است زیرا می تواند با ایجاد یک دستیار مجازی

همدل تر و فعال تر ، به افراد مســن بـــه وسیــله فناوری کمک کند. AEI نقش مهمی را برای

مشاغل در طول همه گیری ایفا خواهد کرد، زیرا تجارت ها به تدریج به صورت آنلاین و برای

حفـــظ فاصلـــه اجـتـمـاعـی ادامـــه مــی یـابـد. در نـتـیـجـه درک احساساـت مصرف کننده برای

کمک به نشان دادن پاسخ های مثبت و همچنین یافتن یک روند در خواسته های مصرف کننده

با استفاده از هوش مصنوعی ، برای شرکت ها برای ماندن در بازار رقابـــتی اهمیت بیشتـری

می یابد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.