دید کامپیوتری هوش مصنوعی و کارایی آن

دید کامپیوتری هوش مصنوعی و کارایی آن

روش های جدید دید کامپیوتری که وابسته به هوش مصنوعی هستند برای کنترل تخـــریب باتری های 

  لیتیوم یونی ایجاد شده اند که نشــان دهنــده فرایندی پیچیده تر از آنچه که دانشمندان تصور می کردند 

هستند. این باتــری ها در طول زمان قدرت خــــود را از دســــت می دهنـــد که باعث شد مهنــــدسان و

دانشمندان بــر روی ایــــن امــر تحقیقاتی صورت دهند. اکنون دانشمندان آزمایشگاه شتــاب دهنده ملی

SLAC وزارت انــرژی الگوریتــم های پیشرفتــه یادگیری ماشین را بــــا داده هــای توموگرافی اشعه

ایکس ترکیــب کــرده اند تا تصویـــری دقیـــق از چگونگی کـــاهش یــک جزء باتری ، کاتــــد ، در اثر

استفاده تهیه کنند.

استفاده از دید کامپیوتری و هوش مصنوعی برای رفع این مشکل

بـــرای حـــل این مشکل تیـــــم تحقیقاتـــی یه دید کامپیوتری روی آوردند که در اصل برای تشخیص 

موارد ساده تری مثل اجسام وحیوانات طـراحی شده بـــود. اما چالش اینجا بود که الگوریتم های دید

کامپیوتری در مرزهایی که توسط خطوط نور یا تاریک مشخـــص مـــی شوند صفر هستند،بنابراین 

تشخیص این تصاویــــر از باتری ها  کار بسیار سختی می بود. برای حل ایــــن مشکل ، تیم از یک

الگوریتم تنظیم شده بـرای مقابله بـا اشیاء سلسله مراتبی استفاده کرد. خود محققان ، این الگوریتم

را آموزش دادند تا بتوانند انواع مختلـــف ذرات را تشخیص دهند و بدین ترتیب تصویری سه بعدی

از چگونگی جدا شدن ذرات NMC ، بزرگ یا کوچک ، شکستگی یا غیر از کاتــــد ایجـــــاد کنند.

آنها دریافتند که ذرات جدا شده از ماتریس کربن واقعاً به کــاهش عمر باتری کمک می کنند، حداقل

در شرایطی که معمولاً در دستگاه های الکترونیک ماننــد تــلفـــن هــای هوشمند مشاهده می شود.

در طی ایـــن تحقیقات روشن شد که ذرات کوچکتر NMC باتری هم مانند ذرات بزرگتر می شکنند

در حالی که تا به حال محققان بر این باور بودند که ذرات کوچکتر عمر باتری را افزایش می دهد. 

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.