هوش مصنوعی در اقتصاد

هوش مصنوعی در اقتصاد

کاربـرد هوش مصنوعی در اقتصاد بـه قـدری حـائـز اهـمـیـت اسـت کـه اکـثـر تـشکیلات های اقتصادی

یـا از ایـن فـنـاوری اسـتـفـاده مـی کـنـنـد یـا در حـال تـوسعه یـک راهکار برای استفاده از آن هستند. 

هـوش مـصـنـوعـی در ایـن دسـت از تـشـکـیـلات هـا روال کـاری را تـغـیـیـر مـی دهـد، امـا شرکت ها

بـاید بـر چندین چـالش غلبه کننـد تـا از این فناوری قدرتمند و به سرعت در حال تحول، استفاده کنند.

اکـثـر شرکت هـا از ایـن فناوری بـرای صرفه جویی در هزینه ها، افزایش بهره وری، ایجاد افق های

تازه بیزینسی و ایجاد بازار جدید، استفاده می کنند. 

فواید استفاده از هوش مصنوعی در زمینه های مختلف اقتصاد 

بـیـشـتـر شرکت هـا در ایـن مـقـطـع بـه دنـبـال تـغـییر استفاده از هوش مصنوعی برای بهینه سازی

عـمـلـیـات مـوجـود هـسـتـنـد تـا اینکه مدل های تجاری خود را به طور اساسی تغییر دهند. همانطور

که در بالا ذکر کردیم مزایای استفاده از این فنـاوری بـیـشـتـر در بـالا بـردن بهـره وری و کـارایـی 

فـعـالـیـت هـای شرکت هـایی است کـه از آن استفاده مـی کنند. یکـی از ایـن مزایا، خدمات مشتری

بهبود یافته است. توانایی هوش مصنوعی در افزایش سرعت و شخصی سـازی خدمات به مشتری

از جـمـلـه مـزایـایـی اسـت کـه هـر صـاحـب کـسـب و کـاری، از هـوش مـصـنـوعـی انـتـظـار دارد. 

از دیـــــگر فـــواید هوش مصنوعی می توان به پیشرفــت در نظـــارت بر کسب وکار اشاره کرد. 

قابلیت پردازش در زمان حال با سرعت بالا مـــوجب می شود تا نظارت ثانیه به ثانیه بر عملکرد 

قابل دست یابی باشد. گزینه بعدی توسعـــه سریعتر محصول است. هوش مصنوعی چرخه ساخت 

را کوتاهتر می کند و در نتیجه زمـان بین طراحی و تجـــاری سازی را بـــرای بالا بردن سود، به

را به حداقل می رسانـــد.هوش مصنوعی همچنیــن کیفیــت کاری شرکت ها را نیز بالاتر می برد.

زیرا با جایگزینـــی دستور کـــار های قدیمی و سنتـــی با هوش مصنوعی صاحبـــان کسب و کار

انتظار دارند تا تعداد خطا ها کمتر شده و کار ها مطابــق بــــا استاندارد های موجود پیش برود.

و در آخــر می توانیـــم به نو آوری و گسترش مــدل تجاری اشاره کنیم. هوش مصنوعی  برای

کمک به پیاده سازی مدل های جدید تجاری گزینه بسیار عالی است. 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.