هوش مصنوعی روزنامه نگاری را تحت شعاع قرار می دهد

هوش مصنوعی روزنامه نگاری را تحت شعاع قرار می دهد

در چند ســـال اخیـــر همه صنعــت ها به فنـــاوری رو آورده انـــد و هوش مصنوعی روزنامه نگاری را نیـــز

تحــت شعــــاع خود قرار داده. پیامـــد اقتصـــادی نـاشی از بیمـاری همه گیر COVID-19 باعث بروز بحران

بــی سابقــه ای در روزنـــامه نگـــاری شده است که می تواند به سازمان های رسانه ای را در سراسر جهان

ضربه بزنـــد. آینـــده خبـــرگــــزاری و بقــــای آن مــــی تواند در هوش مصنــــوعی نهفته بـــاشد.در کـانادا ،

آژانس خبـــری کانـــادا پـــرس یکی از رسانه های نــادری است که از هوش مصنوعی در اتاق های خبر خود

استفاده می کند. آنها سیستمی برای سرعت بخشیدن به ترجمه ها بر اساس AI ایجاد کرده اند. آژانس خبری

Agence France-Presse (AFP) همچنین از AI برای شناسایی عکس های مستند استفاده می کند.

هوش مصنوعی جایگزین روزنامه نگاری نخواهد شد

هوش مصنـــوعی بــــرای از بیـــن بـــردن شغل ها و یا جایگزینـــی روزنامه نگاران وارد این عرصه نشده،

بلکه به عقیده مـــارکونی رئیـــس آزمایشگاه رسانه در وال استریت ژورنــال و آسوشیتدپرس، فقط 8 تا 12

 درصــد وظايــــف كنـــونـــی خبرنگـــاران را دستگاه ها بــــر عهــــده می گيرند و در واقع ویرایش گر ها و

خبر نگـــاران را به سمـت تــــولیــد مـحتــــوا هـــای با ارزش تــــر مـانـنـد :روزنـــامه نـــگاری با فرم بلند،

مصاحبـــه هـــای ويــــژه، تحليــــل ، روزنــامه نگاری مبتني بر داده ها ، و روزنامه نگاری تحقیقاتی سوق

می دهد.در حـــال حـــاضر ، روبات هـــای هوش مصنوعـــی وظایف اساسی مانند نوشتن دو تا شش بند در

امتیـــازات ورزشـــی و گــــزارش درآمد سه مـــاهه در آسوشیتدپرس ، نتــایج انتخابات در سوئیس و نتایج

المپیک در واشنگتــن پـسـت را انجــــام مـی دهنــد. نتـــایج قانع کننـــده هستند، امـا هـمتچنین محدودیتAI

را نشــان مـی دهنـــد. در خبــرگزاری بـلومبـــرگ روبـــات هــای هوش مصنوعی کـه پایگاه های داده های

بــزرگ را تجـــزیه و تحلیــــل می کننـــد ، مـی توانند به محــض ظهور یک روند یا ناهنجاری از داده های

بزرگ ، هشــدار دهنــد. و یـــا هوش مصنوعی همچنیـــن می تواند بـــا رونویسی از مصاحبه های صوتی

و تصویری ، وقت زیادی را برای خبرنگاران صرفه جویی کند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.