هوش مصنوعی BMW نتایج رنگ آمیزی را بهبود می بخشد

هوش مصنوعی BMW نتایج رنگ آمیزی را بهبود می بخشد

هوش مصنوعی BMW بهترین کیفیت ممکن رنگ را بدون هیچگونه نقص و ذرات گرد و غبار در پروژه

ارائــه مــی دهد.هوش مصنــوعی می تواند دقت بیشتری را بـرای کنترل سیستم های بسیار حساس در تولید

خودرو به ارمغان بیاورد ، همانطور که یک پروژه آزمایشــی در بخــش رنـگ آمیــزی کـارخانــه BMW

گــروه مونیــــخ مورد آزمایـــش قرار داد. میزان حجم گرد و غباری که به رنگ آمیزی بدنه وارد می شود 

بستــه به هــوای محیطی است که پروژه در آن انجام می شود. اگر میزان گرد و غبار بیش از آستانه باشد ،

رنگ مرطوب هنــوز می توانـــد ذرات را به خود جذب کند ، بنابراین از نظر بصری سطح نقاشی شده را

غیر صیقلی می کند.

سامانه هوش مصنوعی BMW چگونه این کار را انجام می دهد ؟

متــخصصــان هــوش مصنوعـــی از سازمــان برنامه ریزی مرکـزی و کارخانه مونیخ اکنون راهی برای

جلــوگیری از ایـن وضعیــت پــیدا کرده انــد.هــر بدنه اتومبیل تـــــازه نقاشی شده باید درمرکز رنگ  باید

تحـت معاینـه خودکــار سطح قرار گیــرد. داده هــای جمــع آوری شده در این بازرسی ها برای ایجاد پکیچ

بانــک اطلاعاتـــی جامع برای تجزیه و تحلیل ذرات گرد و غبار بر روی رنگ اتومبیل استفاده می شوند.

هـم اکنـــون متخصصــان از الگوریتــم های هوش مصنوعی بـــــرای مقایسه داده های زنده گرفته شده از

حسگرهــای ذرات گـــرد و غبـــار در اتاقک هـای رنـگ و خشـــک کـــن بــا ایـــن پـایـگاه داده، استفـاده

می کنند.دو مثال خاص فواید این راه حل جدید AI را نشـــان مـــی دهد: در جـــایی که سطـح گرد و غبار

بــه دلیـــل فصـــل یا در زمــان های طولانی خشک شدن ، افزایش می یابد ، الگوریتم می تواند این روند

را در زمـــان منــاسب تشخیــــص دهد و قــــادر اســت به عنوان مثال زمان زودرس جایگزینی فیلتر را

تعییــن کند. الگـــوهای اضافــــی در جایـــی که از این الگوریتــم در کنار سایر ابزارهای تحلیلی استفاده

می شود ، قابـــل تشخیـــص است. به عنـــوان مثال ، تجزیه و تحلیل می تواند نشان دهد که مراکزی که

از پــرهای شترمرغ بــرای حذف ذرات گـــرد و غبـــار از بدن خودرو استفاده می کند ، کی باید تنظیم

شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.