هوش مصنوعی تشخیص شخصیت می دهد

هوش مصنوعی تشخیص شخصیت می دهد

در دانشگاه HSE روسیه الگوریتمی تهیه کرده اند که تــوسط هوش مصنوعی شخصیت انسان ها را

از روی عکس حدس می زند. آنها نشان داده اند کـه هوش مصنوعی بهتر از شخصیــت های انسانــی

می تواند از عکس های “سلفی” شخصیت افراد را استنباط کند. در بین تمامی حالات وجدان به آسانی

قابــل تشخیــص تــر از چهـــار صفت دیگــر بود.به نظر می رسد پیش بینی های شخصیتی بر اساس

چهره های زن از چهـره های مرد قابل اطمینان تر است.از این فناوری می توان برای یافتن “بهترین

تطابق” در خدمات به مشتریان ، دوستیابی یا آموزش آنلاین استفاده کرد. 

هوش مصنوعی چگونه شخصیت را تشخیص می دهد ؟

مغز انسان به جای نگاه به ویژگی های خاص صورت ، تصاویر چهره ها را به روشی جامع پردازش

می کند.محققـــان دو دانشگــاه مسکو ، دانشکده اقتصاد عالی دانشگاه تحقیقات ملی (HSE) و دانشگاه

علوم انسانــــی و اقتصــاد ، با یک استارت آپ مشاغل روسی-انگلیس به نام BestFitMe همکاری

کرده اند تـــا بتواننـــد یــک آبشـــار از شبکه های عصبـــی مصنوعی را آموزش دهند تا داوری های

شخصیتـــی بـــر اساس عکس های چهره های انســان قابل اعتماد شود. نتیجه عملکرد مدل، بالاتر از

مواردی بود که در مطالعات قبلی با استفاده از یادگیــــری ماشینی یا عامــل های انسانی گزارش شده

است. هوش مصنوعی قادر به تصمیم گیری در مورد وجدان، عصبــــی بودن، برونگرایی، موافـــق

بودن و رها بودن براساس سلفی هایی بود که داوطلبان بارگذاری مـی کردند ، وسیستم  قضاوت های

فوق العاده ای را انجام دهند. داوری های شخصیتی حاصل، در عکــس های مختلف از افراد یکسان

درست بود. این تحقیق با نمونه ای از 12000 داوطلب انجام شده است که پرسشنامه ای از گزارش

خود سنجــی خصوصیـــات شخصیتی مبتنی بر مدل “پنج بزرگ” را تکمیل کرده و در کل 31000

سلفی بارگذاری کرده اند.پاسخ دهندگان به طور تصادفی در یک گروه آموزشی و گروه آزمون قرار

 گرفتند. مجموعه ای از شبکه های عصبـــی برای پیش پــردازش تصاویر برای اطمینان از کیفیت و

ویژگی های مــداوم و حــذف چهره هایی با عبـــارات عاطفی و همچنیـــن عکس از افراد مشهور و

حیوانات مورد استفاده قرار گرفتند. در مرحله بعد ، یک شبکه عصبـــی طبقه بنــــدی تصویر برای

تجزیه هر تصویر در 128 ویژگی ثابت ، آموزش داده شد ، و پس از آن یک پرسپتـــرون چند لایه

که از متغیرهای تصویر برای پیش بینی ویژگی های شخصیتی استفاده می کرد ، استفاده شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.