جهان در دستان هوش مصنوعی پس از کووید 19

جهان در دستان هوش مصنوعی پس از کووید 19

جهان در چهارمین انقلاب صنعتی که در دستان هوش مصنوعی است قرار دارد. این اتفاق صنایع را

در سطح جهان بازسازی می کند. باید دقت کرد که نــابرابری در اقتصـــادهای در حال توسعه در این

روند تشدید نمی شوند. جهان در حال حاضر زیر سایه شوم کووید 19 قــــرار دارد اما بشریت همیشه

توانسته تا از پس مشکلات این چنینی بر بیاید. اما آیا می توان پیش بینــــی کرد که جهان بعد از کویید 

چگونه خواهد بود و چه رخداد هایی پیش خواهد آمد؟ 

آینده جهان در دستان هوش مصنوعی خواهد بود

این تکنـــولوژی کـــه تا کنــون در بهترین حالت به آهستگــی پیش می رفت هم اکنون در حال پیشرفت 

سریعــی است. در واقــع ما شـاهـد یـک تـغـیـیـر پـاردایـم در روابـــط اقتصــادی خواهیم بود. این نغییر

در قالــب تسریــع در اتخاذ فنـــاوریهای هـــوش مصنـــوعی (AI) در شیـوه های تولید کالاها و خدمات

خواهــد بـود.صـرف نظر از پیشگویی هایی که در زمینــه هـوش مصنوعی وآینده آن می شــود حتـــــی

اگـر فـقـط بر روی همــه گیــری کوویــد تــمـــرکز کنیم خواهیم دید که این اتفاق چه تاثیری بر استفاده 

از هــوش مصنوعـــی داشتـــه است.میلیـون ها دانــش آموز به صـورت آنلاین در حال تحصیل هستند 

مادران بــرای خـــرید از اپـلـیـکیشــن هایــی استفـــاده می کننـد تا خرید های خود را به صورت آنلاین

 انجـــام دهنـــد و مدیـــران مشاغـــل ویدئو کنفرانس را به جای جلسات حضوری خود جایگزین کردند.

جهــان متناوب AI ، یادگیری ماشین ، محاسبــات ابـــری ، داده هـــای بـــزرگ ، 5G و اتوماسیـــون

هــر روز بـه مـا نـزدیـکتـر مـی شـود. و درگـیـری بـیـن انـسانـهـا و روبـات هـا  نـیـز اتـفاق می افتد.

ایـن درگیـری مـی تواند توسـط اتـومـاسیـون دامن بخورد. اتوماسیون که اکنون در مورد آن صحبت

می کنیـم بـر روی ارگ روبــات های مصنـوعی هوشمند پایه گذاری شده است. و این موجب می شود

  که دو عامل تولید با هم یکی شوند و موجب بی کاری افراد شوند 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.