سخت افزار کوانتومی انرژی هوش مصنوعی مصرفی را کاهش می دهد

سخت افزار کوانتومی انرژی هوش مصنوعی مصرفی را کاهش می دهد

محققان گزارش داده اند که سخت افزار های کوانتومی می توانند نیاز هوش مصنوعی به انرژی را کاهش دهند

به اشتراک گذاشتن ویژگی های اطلاعاتی بین سخت افزار و نرم افزار می تواند انرژی مورد نیاز برای استفاده

از هوش مصنوعی را در برنامه های پیشرفته تر مانند اتومبیـل های رانندگی یا کشف مواد مخـدر جبـــران کند.

برای حل یک پازل ساده و یا یک بازی نرم افزار هوش مصنوعی نیـــاز به سخت افزار هزاران کامپیـوتر دارد.

شیرام راماناتان می گوید در حال حاضر تمــام بار تحلیــل بر دوش نرم افزار است، اگر بتوانیم قسمتـی از آن را

به سخت افزار محول کنیم می تواند بسیار کارامد تر باشد.

سخت افزار حافظه کوانتومی TREE-LIKE هوش مصنوعی را قوی تر می کند

با توجه به اینکه هوش مصنوعی در تمامی کار هــای روزمره در حال نفوذ است تکیـه سنگین بر نرم افزار با

توجه به مصرف انرژی این نرم افزار ها به صرفــه نـیست. راماناتــان می گویــد اگــر سخت افزار و نرم افزار

بتوانند ویژگی های اطلاعاتی را به اشتراک بگذارنــد ، قطعــه ای از سیـلیـکون بـا یک منبـع انـرژی مشخــص

می تواند به پیشرفت بیشتری داشته باشد.  تیــم راماناتان اولین تیمی است که حافظه مصنوعی “درخت مانند”

(tree-like) را در قطعـه ای از سخــت افزار بالقــوه در دمـای اتــاق گذاشته است. محققان در گذشته تنها در

دماهایی پایین که برای دستگاههای الکترونیکی  مناسب است قادر به مشاهده این نوع حافظه در سخــت افزار

بودند.سخت افزاری که تیم راماناتان تولیــد کرده اسـت از یـک ماده به اصطــلاح کوانتومی ســاخته شده است.

این مواد به دلیل داشتن خواصی که فیزیک کلاسیک قـادر به توضیـح آنها نیستند شناخته شده اند.این نرم افزار

از حافظه درخت مانند برای سازماندهی اطلاعات، در شاخه های مختـلـف اسـتـفاده متی کـنـد ، و بازیـابـی ایـن

اطلاعات هنگام یادگیری مهارت ها یا کارهای جدید ، آسان تر می شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.