هوش مصنوعی بلایای طبیعی را پیش بینی می کند

هوش مصنوعی بلایای طبیعی را پیش بینی می کند

 هوش مصنوعی بلایای طبیعی را پـیـش بـیـنتی خـواهـد کـرد هـمـان طـور کــه بـه مـا در زمینه هایی مثل

خــدمات بــه مــشـتـری ، تـجـارت و مـراقـبـت هـای بـهداشـتی کـمک کرده است. با وجود تعداد زیادی از

مجـمـوعه داده هــای بـا کـیـفیـت خـوب ، هوش مصنوعی مـی توانـد وقـوع بلایای طبیعی بـیــشمـاری را

پـیـش بـیـنـی کـنـد ، کـه مـی تـوانـد تفاوت زندگی و مرگ برای هزاران نفر باشد. برخی از بلایای طبیعی

کــه هوش مصنوعی مـــی تـواند پـیـش بـیـنـی کند عبارتند از: زلزله، سیل، فعالیت آتشفشانی و طوفان ها

هوش مصنوعی چگونه این اتفاقات را پیش بینی می کند ؟

هوش مصنوعی می تواند از داده های لرزه نگاری  استفاده کند تا بزرگی و الگوهای زلزله را تحلیل کند.

چنین داده هایی می توانند برای پیش بینی وقوع زمین لرزه مفید باشند. به عنوان مثال ، گوگل و هاروارد

در حـال ایـجـاد یـک سـیـسـتتم هوش مصنوعی هستند که می تواند پس لرزه های زلزله را پیش بینی کند.

Google در حـال ایـجـاد یـک بـسـتتر هوش مصنوعی بـرای پـیـش بـیـنتی سیـلاب در هـنـد و هـشـدار

به کاربـران از طـریـق Google Maps و جسـتـجـوی Google اسـت. داده هـای آموزش سیستم AI

با کـمـک سـوابـق بـارنـدگـی و شـبـیه سازی سیل جمع آوری می شود. به همین ترتیب ، محققان در حال

توسعه سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی هستند که می توانند از بارندگی و سوابق اقلیمی یاد بگیرند

و بـا شـبـیـه سـازی سـیل آزمـایتش شوند ، که می تواند سیل را بهتر از سیستم های سنتی پیش بینی کند.

مـحقتقـان هـمتواره در تـلاش بـرای یافتن روش هایی برای پیش بینی موثر فوران های آتشفشانی هستند.

اما اکنون ، دانشمندان در حال آموزش هوش مصنوعی برای شناخت ذرات ریز خاکستر از آتشفشان ها

هـستـنـد. تـا از شکـل ذرات خــاکستر بتوانند نوع آتشفشان را شناسایی کنند. چنین پیشرفت هایی می تواند

در پیش بینی فوران ها و ایجاد تکنیک های کاهش خطر آتشفشانی کمک کند.اخیراً ، ناسا و توسعه Seed

طوفان هاروی را با استفاده از تصاویر ماهواره ای و یادگیری ماشین ردیابی کردند. ثابت شد که این روش

شش برابر بهتر از روشهای معمول است ، زیرا طوفان را می توان به جای هر شش ساعت در روش های

سنتی، هر یک ساعت با استفاده از عکس های ماهواره ای، ردیابی کرد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.