هوش مصنوعی شناسایی منبع نور را انجام می دهد

هوش مصنوعی شناسایی منبع نور را انجام می دهد

شناسایی منابع نور نقش مهمی در توسعه  فناوریهای فوتونی از قبیل Lidar، سنجش از دور و میکروسکوپ

ایـفا می کند.به طور سنـتی ، شناسایی منابع نوری به عنوان نور خورشید ، تابش لیزر یا فلورسانس مولکول ،

میلیون ها اندازه گیری را لازم داشته است ، به خصوص در محیط هایی با نور کم ،که اجرای واقعی فناوری های

فوتونیک کوانتومی را محـدود می کند.در بـررسی فیـزیک کاربردی ، محققان یک فناوری کوانتومی هوشمند را

نشان دادند که باعث کاهش چشمگیر تعداد اندازه گیری های لازم برای شناسایی منابع نور می شود.

هوش مصنوعی منبع نوری را با سرعت پیدا می کند

بعد از اینکه محققان نورون مصنوعی را با منابع نور آموزش دادند ، نورون می تواند ویژگیهای اساسی مرتبط

با انواع نور را تشخیص دهد.با این هوش مصنوعی منبع نوری بسیار سریع تر توسط محققان شناسایی می شوند

Roberto de J. León-Montiel ، یکی دیگر از نویسندگان دیگر گفت: “اگر شما در حال انجام آزمایش

تصویربرداری با مجموعه های مولکولی فلورسانس هستید ، می توانید مدت زمان قرار گرفتن در معرض نمونه

را کاهش داده و هرگونه اطـــلاف وقـــت در عکس بـــرداری را به حـــداقل برسانــید.” رمزنگاری یکی دیگر از

کاربردهایی است که این یافته ها می توانند ارزشمند باشند. به طور معمول برای تــولیـــد کلیـــد بــرای رمزگذاری

ایـــمیــل یا پیــــام ، محققـــان بـــاید میلیـــون ها انـــدازه گــــیری انجـــام دهنـــد. Magana-Loaiza گفت:

“ما مـــی توانیم بـا استـفاده از نـورون مشــابه ، کلیــدهای کوانتــومی را بـــرای رمزگذاری سریــع تـر کنیم.”

از آنجا که نور لیزر نقش مهمی در سنجـــش از دور دارد ، این کـــار همچنیــــن مـی تواند یک خــانواده جدیــد 

از سیستم های هوشمند را با قابلیت شناسایی اطلاعات رهگیری یا تغییر یافته منعکس شده از یک جسم از

راه دور ایجاد کند. Lidar یک روش سنجش از دور است که با روشن کردن هدف با نور لیزر و اندازه گیری

نور منعکس شده با یک سنسور ، فاصله را با یک هدف اندازه گیری می کند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.