هوش مصنوعی شناسایی افراد کرونایی را با صدا انجام می دهد

هوش مصنوعی شناسایی افراد کرونایی را با صدا انجام می دهد

در متـد جـدیـد تـشـخـیـص covid-19 هوش مصنوعی با صدای افـراد ، آلـوده بـــودن آنــــها را ارزیـابی مـی کنـــد.

کرونـا ویـروس کـلمـه ای اسـت کـه جـدیدا بسیـار آن را مـی شـنـویـم. تـقریبا کـل جـهان درگـیر این ویروس شده است

مــــا خیــلـــی از مـوارد را راجـــع به کـــــرونا ویـــروس نـمی دانـیـم، و تـلاش مـی کـنـیـم کـه بـا هـمـیـن اطـلاعـات

بـا آن مقـابـلـه کـنـیـم. در حال حاضر بسیاری از شرکت های هوش مصنوعی در حال ساخت نرم افزار هـایی هسـتـند

تا با آن به درمان و پیشگیری از شیوع این ویروس جدید کمک کنند .

تشخیص covid-19 توسط هوش مصنوعی با صدای افراد

در حــــال حــــــاضـر ، چـنـدیـن ســــازمـان روی نـرم افــــزاری کـار مـــی کـنـنـد کـه مـی تـوانـنـد COVID-19 را

.بـا گـوش دادن به مکالمـات تـشـخـیـص دهـنـد.اولـیـن گـروه از ایـن تیـم ها توسـط دانشمنـدان دانشگاه هاروارد و MIT

تشـکیل شـده اسـت. هـدف ایـن تیم شنـاسایـی علائمـی است که فقط در صدای افراد مبتلا به این بیماری مشهود است و

از این طریق تشخیص را تسهـیل مـی کند.ابـتـکار دیگر کار Voca.ai اسـت. این سـازمـان با هدف دیگر یک راهکار

مشابـه دارد. آنـها نـمـونـه هـای گفتـار و صـدا را از بـیـماران و افراد سـالم به صـورت داوطلبانه جمع آوری می کنند.

یک مطالعه مشابه در CyLab که وابسته به دانشگاه کارنگی ملون است انجام شده است. هوش مصنوعـی ایـجاد شـده

توسـط ایـن تیم همچنیـن می توانـد بفهـمد که آیا افراد با استفاده از تشخیص صدا برای COVID-19 آزمایش شده اند.

اگرچه در آزمایشگاه اعلام شده اسـت که آزمایشات آنها ماهیت پزشکی معتبری ندارد ،اما از این سازمان ها خواسته 

شده تا تست های آنلاین خود را از روی اینترنت حذف کنـند.تـیـم CyLab اظهـار داشـت کـه آنـهـا مـی دانـند که چرا

دانشگاه از آنها خواسته است تست های آنلاین را حذف کنند ، اما این روند فرصت های بسیار مهمی برای جمع آوری

اطـلاعـات در مورد ایـن بیمـاری ارائـه مـی دهـد. بـرای شـنـاخـت بیـماری بـاید اطـلاعات بـیشـتری جمع آوری شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.