هوش مصنوعی آینده شغلی را می سازد

هوش مصنوعی آینده شغلی را می سازد

به اعتقاد بعضی ها شغل های زیادی با پیشرفت تکنـولــوژی از بیــن مـی رونـد امـا هوش مصنوعی آینده شغلی 

زیـادی را در آیـنـده ارائـه خـواهـد کـرد. مـحـقـقـان گـفـتـنـد ، فنــاوری ای کــه ما در مورد آن صحبت می کنیم ،

هوش مصنوعی واقعی نیست.هـدف آینده متخصصان این اسـت که هوش مصنوعی عمـومی یـا جامد را با توانایی

انـجام تـقـریـباً هـرگونـه کــار تشخـیصـی بـسازند.در ایـن میان ، روند توسعه آینده آن همانطور که علاقه مردم به

این زمینه در حال پیشرفت است بهبود می یابد.

هوش مصنوعی آینده شغلی را چگونه تغییر می دهد ؟

افراد با اشتـیـاق بـه هوش مصنوعی ، یـادگیـری مـاشیـن و یـا یـادگیـری عمیـق مـی تـوانـند حـرفـه ای را در ایـن

نوآوری انتخاب کنند. با گسـترش ایــن نـوآوری هر روز ، علاقه مـهـندسان هوش مصنوعی ، متـخصـصان هوش

مصنوعـی و تـوسـعـه دهنـدگـان AI  افزایـش مـی یـابد و متـعـاقـبـاً شـغـل هــای حـرفـه ای را ایـجـاد خواهد کرد .

در چند شرکت ، AI انـواع سـازمـانـهـایـی را کــه بــاز هـسـتـنـد تـغـیـیـر شـکـل مـی دهـد. بـه هـمـیـن تـرتـیـب ،

در اقـلب اوقـات ، ایـن گشـایش هـای جدید شگفت آورتر از روند کسل کننده گذشته خواهد بود. در این گردهمایی

هوش مصنوعی یـک گـذرگـاه بـزرگ بـرای افـراد قـوی، ارائـه مـی دهد. نـمایندگـان ایـن شـانس را دارنـد که به

یـک زمینـه دیـگر بپردازنـد و تجـارت خود را در زمینـه دیـگری به صورت دقیق در سطـح اولیه ارزیابی  کنند.

انجمـن هـا بـایـد بـه این حرکـات کمـک کننـد و در بیشتـر مواقـع نمـایندگان خود را مـجدداً خود را بازنگری کنند.

زیرا در حال درک پیشرفت های هوش مصنوعی هسـتند . هوش مصنوعی دلیـلی برای تـرس نـیسـت در عـوض

ما می توانیم از این فناوری تا حدی استفاده کنیم که به رشد ما کمک کند.برای مواردی که نیازی به تنظیم ندارند

و قـابـل تـکرار هـستنـد ، نـرم افـزارهـای هوش مصنوعی مـی توانـد تـولیـد محصول را بدون خطر انـجام دهـد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.