هوش مصنوعی کشف داروهای جدید را با قدرت انجام می دهد

هوش مصنوعی کشف داروهای جدید را با قدرت انجام می دهد

در کنفــــرانـــس MIT معلـــوم شــد کـه هوش مصنوعی قدرت کشـــف کــــردن دارو هــای جــدیــد را دارد.

تولید دارو بـــرای مقابـــله با Covid-19 یــک اولویـــت جهـــانی است و نیـــاز دارد تـــا جوامـــع برای مبـــارزه

با گستــــرش عفـــونت گرد هم آینــــد.در MIT ، محـقـقـــان با ســوابق یــادگیــری ماشیــن و علوم زندگی در حال

همـــکاری هستـــند تـا داده ها و ابزارهایی را برای توســـعه روش های یادگیـــری ماشینی به اشتراک بگذارند

 کـــه مــــی توانـد عــلائـم جـــدیــدی را بـــرای مقابـــله بـــا  ویروس Covid-19 شنــاســایــی و معـــرفــی کنــد.

ایــــن تحــقـیـق گســترده تــلاش گــروهی اســت کـه در اوایـــل سـال جــاری آغـاز شــده اســـت. در ماه فوریه ،

پیــــش از آنــــکه انســـتیــتـــو به دلیـــل همـــه گیـــری ویــــروس ، کنسانتره شــــود ، نخـــستیــــن کنــفرانـــــس

کشـــــف و تولیـــد دارو هــــا با  AI ، کــــه تـــوســـط کلـــینیـــک آمــــوزش یادگیـــــری ماشــین در بهـــداشــــت ،

عبــــــد الطیـــف جــامـــل میزبــــانی می شـــد. شـــرکت کنـنــدگــانی از جـــمله پژوهشـــگران صنــعت داروســازی ،

تنــظیـم کنـنده های دولــت ، سرمـــایه داران و محقـقــان پیشـــگام در زمینـــه دارو در این کنـــفرانس شرکت کردند.

آیا هوش مصنوعی قدرت لازم را دارد ؟

رئیــس تحـقیــق و توســعـه جـــهانی Janssen – شرکت دارویی نوآورانه متعلق به جانــسون و جانــسون – گفت

 درک ایـــن که چگونـــــه کارشــــان در کشـــف دارو استفـــاده مــی شود، اغلـــب برای دانشجویـــان ســخت اســـت.

این فرد که ماتای مامــمن نــام دارد به کمــــک هوش مصنـــوعی 5 داروی جدیـــد را به بـــازار معرفی کرده است.

وی گفت: “آنچه صنعت باید انــــجام دهد ، گفتـــگو با دانشجویــــان و پســـت دکــترا در مورد انواع مشکلات جالب

علمی و پزشکی و دارو است که راه حل های آنها می تواند به طور مستقیم به نفع سلامتی مردم در همه جا باشد.”

تلاش های کشـــف دارویی با هوش مصنوعــی ، شرکت های بزرگ داروسازی و بــیوتکنولـــوژی را قادر می سازد

تلاش های تحقیق و توسعه را از جمله محاسبه مجموعه داده های گسترده بیمار به اطلاعات قابل هضم ، ملموس ،

شنـاســایی فرصــت های پزشکی شخصی / دقیق یا پیش بینی پـــاسخ های احتمـــالی به داروهای جدید انجام دهند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.