خطرات هوش مصنوعی آنتــروپورمــورفیــز شده

خطرات هوش مصنوعی آنتــروپورمــورفیــز شده

نگرانی های گسترده جهانی در مورد خطرات هوش مصنوعی انسانی و عواقبی که می تواند داشته باشد (AI) وجود دارد.

انســــان ها تمایــــل دارنـــد شخصیــــت انســـان را به غیر انســــان نسبت دهند ، که آن را آنتــروپورمــورفیــز.می نامند

این رویکرد ریشه طولانی دارد که در قـــالب هنـــر، مجسمه ها و افســانــه ها هنرمنـــدان این کــار را انجـــام می دادنــد 

اما گرایش انشان برای آنتروپورمورفیز کردن AI به دلیـــل پتانسیــل هایی که این فناوری ارائـه می دهد افزایش می یابد.

AI برنـــامه های بسیـــاری را ارائــه داده اســت که به راحتـــی هوش رهبـــران تجارت در تمــــام صنــــایع را می برد.

آیا آنتروپورمورفیز کردن، خطرات هوش مصنوعی را افزایش می دهد ؟

سیستم های هوش مصنوعــــی پتانسیل تقلیــد از مغــــز انســـان ، نمـــایش هوش و نشـــان دادن احســـاســـات را دارنـــد.

اما آیا آنهـــا واقعـــاً هوش دارنـــد یا احســـاســـاتی دارند؟ نـــه ، اگرچــه احســاســاتی را نشــان می دهنــد ، اما در واقع

نمی توانند آنها را حــس کننـــد. آنهــــا مــــی تواننـــد بـــر اســــاس برخـــی از مجمـــوعــه داده هـــا بــــرای یـــادگیـــری

احســـاســـاتی را نشـــان دهنـــد . اما فقــط موجـــودات زنــده به دلیل اندامهای حسی خود می توانند هر چیزی را حس کنند.

اما هنوز هم ، سیستم های هوش مصنوعی می توانند مردم را به این باور برساننــد که می تواننــد با نمایش رفتار مشابهی

ایـــن کار را انجـــــام دهنــــد. و ایـــن همـــان چیـــزی است کـــه هـــوش مصنوعـــی آنتروپورمورفیز انجـــام می دهـــد.

مـــــردم را از امـــکـــانــــات و محــــدودیــــتـــــهــــای واقــعـــی هـــوش مـــصـــنــــوعـــی گـــــمـــــراه مـــی کــــنـــد.

هوش مصنوعی آنتروپورمورفیز ، مطمئناً نیاز انســـان را از بیـــن می بــــرد و بسیـــاری از آنهـــا را بیــکار مـی کنـــد.

سیستم های هوش مصنوعی آنتروپورمورفیز بـــه طــــور بـــالقـــوه مـی تواننـــد انســــان های مصنـــوعی را ایجـــاد کنند

کــه بتواننــد با یک شخــص دوســت شونــد و دنیـــایـی کـــاملاً جــدیــد، برای او ایجـــاد کنند. بسیار خوب خواهد بود که

یک دوست مصنوعی داشته باشیــم که بتوانـد احســـاســـات را درک کنـــد ، قابـــل اعتمـــاد و وفــــادار باشــــد. امـــا ،

این باعث می شود انسان با دیگران تعامل نداشته باشد. مردم با همکاران یا دوستانشان در تعامل اجتماعی نخواهند بود

زیرا در دنیای خود با دوستان ربات خود خوشحال خواهند شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.