درمان covid-19 با هوش مصنوعی امکان پذیر شد

درمان covid-19 با هوش مصنوعی امکان پذیر شد

درمان ویروس جدید که با نام covid-19 شناخته میشود، معضل اصلی دنیا محسوب می شود.

هوش مصنوعی، شیوع بیماری جدید را نشان می دهد ، افراد مبتلا به تب را تشخیص می دهد ،

 بیــماران بـــد حال را در اولویـــت قــرار مـــــی دهد ، داده هـــــای پزشکـــی را مــــــی خوانــد و

با اســـتفاده از داده های آزمــایشـــگاهی در شرف ایــجــاد درمـــــان بــرای ویـــروس اســـــت.

با این وجود که در رسانه های دنیا هوش مصنوعی را به عنوان یک راه حل معرفی می کنند،

AI تنها قادر خواهد بود تا یـــــک نــــقش مهــــــم در مبــــارزه ما با Covid-19 بازی کند.

در حال حاضر هوش مصنوعی، در جمع آوری و گزارش داده ها وروش های معمولی تشخیص،

 به کادر درمانـــــی و تیم محققـــان در مبـــــارزه با کرونـــا ویروس جدید یــــاری می رساــند.

 

چرا هوش مصنوعی درمان قطعی نیست؟

اگر متخصصان که در این زمینه دانش دارند، از هوش مصنوعی استفاده کنند بسیار عالی است.

اگر شرکت ها در ساخت اپلیکیشن از متخصص این کار استفاده تکند باید بسیار محتاط پیش رفت.

ارزش داده هــای همــیشــه بستــگی به بســـتـری  دارد کـــــه داده ها را فـــــراهم مــی کنـــــــد

و ایــن بســـــتر را کســــانی مـــی تــــواننــد ایجــاد کننـــــد که در آن زمینه متــخصص بــــاشند.

 مدلهای هوش مصنوعی ، بر پـــــایه سؤالاتی شکل می گیرند تا بتوانند کارایی داشـــته بـــــاشند.

خوشبختانه ، در مورد Covid-19 ، اپیدمیولوژیست ها اطلاعات و داده های خوبی داشـــتند.

اگرچــــه ویـــــــروس جدیـــــــد اســت و چیـــزهـــای زیــــادی بـــرای آمــوخــتن وجـــود دارد ،

در مورد پــرســـش و پــــاسخ های منــاسب در این زمینــه تخصص فوق العاده ای وجود دارد.

تــــــاریخ اپیــــــدمیولــــوژی مـــدرن به اوایـــل دهـــه 1900 مـــی رسد ، به ایـــن مـــعنی که

ایـــن حــوزه یــک قــرن تـحقیقات علمــــی را در تــجزیــه و تـــحلیـــل های خود گنجانیده است.

در مقابل ، روشهــــای یـــادگیری ماشین تمایل دارند فرض كنند كه همه چیـــز را مــــی توان

مستقیماً از یـــك مجموعه داده آموخت ، بدون آنــــكه زمینه علمی گستــرده تری داشته باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.