کارایی  بالا

کارایی بالا

با تکیه بر ایسن دست از فناوری ها می توان کار های بسیار زیاد و خسته کننده ای که برای انسان دشوار است را به ماشین ها واگذار کرد
رسانه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی

با استفاده از این فناوری ها رسانه های اجتماعی می توانند مطالبی را که شما به آن علاقه دارید به شما نشان دهند
خودرو های خودران

خودرو های خودران

استفاده از یادگیری ماشینی و عمیق در خودرو های خودران قابلیت های زیادی را خودرو اضافه می کند.
دستیار های مجازی

دستیار های مجازی

برای اینکه این دستیاران مجازی بتوانند به شما خدمات ارائه دهند بدون شک به فناوری یادگیری عمیق و یادگیری ماشینی نیاز دارند.