دریافت اطلاعات بصری

دریافت اطلاعات بصری

با کمک گراف کاوی می توانید داده ها را یه صورت بصری و معنی دار در دسترس داشته باشید.
طبقه بندی اطلاعات

طبقه بندی اطلاعات

یا استفاده از گراف کاوی می توانید اطلاعاتی را که به دست می آورید به راحتی مورد استقاده قرار دهید.
پیشبینی  اطلاعات

پیشبینی اطلاعات

با استفاده از تکنیک های گراف کاوی می توانید داده های آینده را پیشبینی کنید
خوشه بندی اطلاعات

خوشه بندی اطلاعات

خوشه بندی اطلاعات به دست آمده از فناوری گراف کاوی اطلاعات کلی را به شما نمایش می دهد.