تشخیص کاراکتر نوری

تشخیص کاراکتر نوری

این یک فناوری است که متن را در یک تصویر دیجیتال تشخیص می دهد. معمولاً برای تشخیص متن در اسناد و تصاویر اسکن شده استفاده می شود
تحلیل متون و اشکال

تحلیل متون و اشکال

با استفاده از این فناوری می توان تمامی نوشته هایی که سیستم در ابتدا با آنها آموزش داده شده است را تحلیل و پردازش کند.