پردازش گفتار

پردازش گفتار

تحلیل گفتار و تبدیل گفتار به متن و متن ب گفتار
پردازش صوت

پردازش صوت

تحلیل و تشخیص انواع صوت و محاسبه موارد خواسته شده توسط الگوریتم