پروانه

...

پروانه ها و شبکه

یک الگوریتم یادگیری ماشینی نشان داد که پروانه های همگرا ویژگی های بدنی از قبیل شکل و الگوی بال را ...