پاساژ هوشمند

...

smart mall – VSK company

سیستم مدیریــت هوشمند پاساژ ویرا سگال کارو با استفاده از الگوریتـــم های هوش مصنــوعی این شرکت باعث سود آوری هرچه بیشتر مرکز خرید و مدیریتی و….