هوش مصنوعی هتلداری

...

هوش مصنوعی

رتبه ایران در رمینه هوش مصنوعی در دنیا و رقیب اصلی آن ، نقش آفرینی شرکت های هوش مصنوعی ایرانی