مد

...

مد و هوش مصنوعی

مد یک مفهوم ذهنی و بعضی اوقات مضطرب کننده استهماهنگی و مدل لباس های شما در مورد شخصیت شما ...