سلاح های خود مختار و مستقل

...

سلاح های خودمختار

سلاح های خودمختار کشنده (LAWs) نوعی از روبات های نظامی مستقل است که می تواند بر اساس محدودیت هاو توضیحات ...