رادیولوژی

...

پذیرفتن هوش مصنوعی

چرا اکنون زمان تصویربرداری پزشکی است ؟هوش مصنوعی و تقویت شدخ باعث پیشرفت آینده تصویربرداری پزشکی می شود. تکتونیکی ...