تخصصی ترین شرکت هوش مصنوعی در ایران

...

هوش مصنوعی در اقتصاد

کاربـرد هوش مصنوعی در اقتصاد بـه قـدری حـائـز اهـمـیـت اسـت کـه اکـثـر تـشکیلات های اقتصادی یـا از ایـن فـنـاوری اسـتـفـاده مـی ...