معرفی گجت : تراکتور هوایی

Series  introduction gadgets and technology  Small and newly invented devices and equipment in which   new technology has been used. And use it for special tasks. Tools that have moving parts. ...

معرفی گجت ها : تحویل کتاب گوگل وینگ

سری معرفی گجت ها و تکنولوژی روز دنیا به وســـائل و تجهیــــزات کوچک و تازه‌اختراعی گفته می‌شود که در آن‌ها فناوری نویی بکار رفته باشد و برای انجام کارهای مخصوصـــی بـــــدرد بخورد.ابزارک‌هایی ...

معرفی گجتها : پهباد هوشمند دروان دیپلوی

سری معرفی گجتها و تکنولوژی روز دنیا به وســـائل و تجهیــــزات کوچک و تازه ‌اختراعی گفته می‌شود که در آن‌ها فناوری نویی بکار رفته باشد و برای انجام کارهای مخصوصـــی بـــــدرد بخورد....

معرفی گجت: پردازش زبان طبیعی چیست

معرفی گجت: و تکنولوژی روز دنیا معرفی گجت: به وســـائل و تجهیــــزات کوچک و تازه‌اختراعی گفته می‌شود که در آن‌ها فناوری نویی بکار رفته باشد و برای انجام کارهای مخصوصـــی ...

معرفی گجت های ایلووان

معرفی گجت های و تکنولوژی روز دنیا معرفی گجت های موجود: به وســـائل و تجهیــــزات کوچک و تازه‌اختراعی گفته می‌شود که در آن‌ها فناوری نویی بکار رفته باشد و برای انجام ...